Thursday, 10 March 2016 09:56

Boj na ulici a trestný zákon

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Každý, kto sa venuje bojovým umeniam a sebaobrane by sa mal oboznámiť s právnymi aspektami boja na ulici. V tomto článku prinášam niekoľko vybraných paragrafov trestného zákona, ktoré sa spájajú so sebaobranou a riešením konfliktných situácií na ulici.

 

 

Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu

§ 22

Nutná obrana

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom.

(2) Za odvracanie priamo hroziaceho útoku na záujem chránený týmto zákonom sa považuje aj konanie, keď sa niekto mylne, avšak vzhľadom na okolnosti prípadu dôvodne domnieva, že útok hrozí.

(3) Ten kto odvracia útok a pritom nesplní podmienky uvedené v odseku 1 alebo 2, nebude trestný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo ľaknutia.

(4) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä spôsobu útoku, miesta a času útoku, alebo okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.

 

§ 23

Krajná núdza

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.

(2) Ten kto odvracia nebezpečenstvo uvedené v odseku 1, a pritom prekročí hranice uvedené v odseku 3, nebude trestný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom charakterom nebezpečenstva, ktoré u neho viedlo k zmätku strachu alebo ľaku.

(3) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné toto nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť inak, alebo ak spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.

 

§ 24

Dovolené riziko

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak niekto v súlade s dosiahnutým stavom poznania a informáciami vykonáva spoločensky prospešnú činnosť, ktorou by mohol ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ak spoločensky prospešný výsledok, ktorý sa od vykonania činu očakáva, nemožno dosiahnuť bez rizika.

(2) Nejde o dovolené riziko, ak výsledok, ku ktorému čin smeruje, celkom zjavne nezodpovedá miere rizika alebo vykonávanie činu odporuje zákonu alebo inému právnemu predpisu, záujmom spoločnosti, zásadám ľudskosti alebo sa prieči dobrým mravom.

 

§ 25

Výkon práva a povinnosti

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon práva alebo povinnosti vyplývajúcich zo zákona, z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej správy alebo verejnej moci, splnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza; spôsob výkonu práv a povinností nesmie odporovať všeobecne záväznému predpisu.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije ak trestný čin spáchala osoba podliehajúca zákonnej povinnosti plniť príkazy vlády alebo daného nadriadeného v súlade s takýmto príkazom a

a)    vedela, že tento príkaz je nezákonný, alebo

b)    príkaz bol zjavne nezákonný.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na trestné činy genocídia § 149 a neľudskosti § 449 a trestné činy uvedené v tomto zákone považované podľa Štatútu medzinárodného trestného súdu za vojnové zločiny.

§ 26

Oprávnené použitie zbrane

(1) Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom.

(2) Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému na ochranu života a zdravia vo svojom obydlí, ktorý sa v ňom zdržuje neoprávnene pokiaľ nejde o nutnú obranu. Nejde o oprávnené použitie zbrane podľa odseku 2, ak bola pritom inému spôsobená smrť a nešlo o nutnú obranu.

Poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti

§ 31

Pri určovaní druhu trestu a výmery trestu musí súd ako na poľahčujúcu okolnosť prihliadnuť najmä na to, že páchateľ

a)  spáchal trestný čin v silnom rozrušení alebo ospravedlniteľnom citovom rozpoložení,

b)  spáchal trestný čin v dôsledku nedostatku vedomostí alebo skúseností,

c)  spáchal trestný čin pod vplyvom negatívneho sociálneho prostredia, ktorému sa nemohol vyhnúť,

d)  spáchal trestný čin v spojitosti s negatívnymi dôsledkami svojej choroby,

e)  spáchal trestný čin vo veku blízkom veku mladistvých alebo vo vysokom veku, ak táto skutočnosť mala vplyv na jeho rozumovú alebo vôľovú spôsobilosť,

f)   spáchal trestný čin pod tlakom závislosti alebo podriadenosti,

g)  spáchal trestný čin pod vplyvom hrozby alebo nátlaku,

h)  spáchal trestný čin v dôsledku núdze, ktorú si sám nezavinil,

i)   spáchal trestný čin pod vplyvom tiesnivých osobných alebo rodinných pomerov, ktoré si sám nespôsobil,

j)   spáchal trestný čin odvracajúc útok alebo iné nebezpečenstvo alebo konajúc za okolností, ktoré by za splnenia ďalších predpokladov inak vylučovali trestnosť činu, ale konal bez toho, že by boli celkom splnené podmienky nutnej obrany, krajnej núdze, výkonu práva alebo povinnosti, súhlasu poškodeného, výkonu práv a povinností, alebo oprávneného použitia zbrane,

k)  viedol pred spáchaním trestného činu riadny život,

l)   pričinil sa o odstránenie škodlivých následkov trestného činu alebo dobrovoľne nahradil spôsobenú škodu,

m) k spáchaniu trestného činu sa priznal a trestný čin úprimne oľutoval,

n)  trestný čin sám oznámil príslušným orgánom,

o)  pri objasňovaní trestnej činnosti napomáhal príslušným orgánom, alebo

p) prispel k odhaleniu alebo usvedčeniu organizovanej, zločineckej, alebo teroristickej skupiny.

§ 32

Pri určovaní trestu a výmery trestu musí súd ako na priťažujúcu okolnosť prihliadnuť najmä na to, že páchateľ

a)   trestný čin spáchal zo zavrhnutiahodnej pohnútky, z pomsty alebo z národnostnej, rasovej, náboženskej alebo osobnej nenávisti alebo zo zištnej pohnútky,

b)   trestný čin spáchal ako odplatu voči inému za to, že voči páchateľovi plnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo iného právneho predpisu,

c)   trestný čin spáchal preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd alebo preto, aby uľahčil alebo zakryl iný trestný čin,

d)   trestný čin spáchal za živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vážne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí, iné základné ľudské práva a slobody, ústavné zriadenie, majetok, verejný poriadok alebo mravnosť,

e)   trestný čin spáchal za krízovej situácie,

f)   zneužil svoje zamestnanie alebo povolanie alebo svoju funkciu alebo postavenie, najmä vo verejnom živote, na dosiahnutie neoprávnenej alebo neprimeranej výhody,

g)   trestným činom porušil osobitnú povinnosť, ktorá mu vyplývala zo zákona alebo z iného právneho predpisu alebo povinnosť, ktorá mu vyplývala z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo povinnosť, k plneniu ktorej sa osobitne zaviazal,

h)   trestný čin spáchal surovým spôsobom, zákerne, ľstivo alebo iným zavrhnutiahodným spôsobom,

i)    trestný čin spáchal za použitia násilia alebo hrozby použitia násilia,

j)    trestný čin spáchal so zbraňou,

k)   trestný čin spáchal zneužívajúc niečiu núdzu, tieseň, vek, neskúsenosť, závislosť alebo podriadenosť, najmä na osobe mladšej ako štrnásť rokov alebo na osobe vyššieho veku, na osobe blízkej, bezbrannej, chorej, osamelej alebo na ňom závislej,

l)    trestný čin spáchal verejne,

n)   trestný čin spáchal na mieste požívajúcom podľa zákona alebo iného právneho predpisu osobitnú ochranu, najmä v dome alebo byte iného, v ochrannom pásme, v chránenom území, rezervácii alebo v chránenej krajinnej oblasti,

o)   trestný čin spáchal na osobách alebo veciach používajúcich podľa zákona alebo iného právneho predpisu osobitnú ochranu, najmä na osobe požívajúcej diplomatické imunity a výsady, na verejnom činiteľovi, na verejnoprospešnom zariadení, na chránenom druhu živočícha alebo rastliny alebo na veciach pamiatkovo chránených alebo majúcich historickú, umeleckú alebo vedeckú hodnotu alebo slúžiacich na bohoslužobné účely,

p)   trestný čin spáchal vo väčšom rozsahu, na veci vyššej hodnoty alebo ním spôsobil väčšiu škodu alebo ním zadovážil sebe alebo inému väčší prospech alebo väčšiu neoprávnenú výhodu alebo činom spôsobil inú závažnú nemajetkovú ujmu,

r)   trestný čin spáchal proti viacerým osobám alebo veciam,

s)  spáchal viac trestných činov,

t)   trestný čin páchal po dlhšiu dobu,

u)  na spáchanie trestného činu zneužil osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná,

v)  na spáchanie trestného činu zviedol mladistvého,

x)  trestný čin spáchal ako organizátor alebo ako člen organizovanej, zločineckej, alebo teroristickej skupiny,

y)  trestný čin spáchal v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom alebo

z)  trestný čin spáchal opätovne, hoci už bol pre trestný čin odsúdený; súd môže podľa povahy predchádzajúceho odsúdenia nepokladať túto okolnosť za priťažujúcu.

Všeobecné pojmy

§ 127

Porucha zdravia

(1) Ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie akékoľvek poškodenie zdravia iného, ktoré nedosahuje závažnosť ublíženia na zdraví.

(2) Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona sa rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie a liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej sedem kalendárnych dní, počas ktorých priamo alebo nepriamo ovplyvňovalo obvyklý spôsob života poškodeného.

(3) Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie. Za týchto podmienok je ťažkou ujmou na zdraví

a)    zmrzačenie,

b)    strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,

c)     ochromenie údu,

d)    strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,

e)    poškodenie dôležitého orgánu,

f)      zohyzdenie,

g)    vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,

h)     mučivé útrapy alebo

i)       porucha zdravia trvajúca dlhší čas.

(4) Za poruchu zdravia trvajúcu dlhší čas sa na účely tohto zákona rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného.

Čítať 1149 krát Naposledy zmenené Thursday, 10 March 2016 10:24
Viac z tejto kategórie: « Vysvetlenie pojmu nutná obrana
FaLang translation system by Faboba