Image

Úderom alebo tlakom prstov do očí vznikne tlak na optický nerv (nervus opticus), ktorý vyvolá reakciu v nervovom systéme a vedie k redukcii srdečnej frekvencie, poklesu tlaku a dokonca až bezvedomiu a teoreticky u určitých ľudí až k zástave srdca. Tento reflex sa nazýva okulocardiálny reflex alebo aj Aschnerov fenomén.

Ďaľším následkom môže byť nekontrolovateľný tok sĺz a s tým spojené limitované videnie, bolesť a eventuálne bezvedomie (ako následok silnej bolesti).

Avšak treba myslieť na fakt, že oči sú špecifickým cieľom na ľudskom tele, ktorý je chránený našimi inštinktmi (podobne ako napríklad semenníky), kde aj falošný pohyb smerom k nim (ochranný reflex rúk) vyvolá reakciu u útočníka a často otvorí dvere pre ďaľšie techniky. To znamená, že priamy útok nie je vždy úspešný.

Útočí sa hrotmi prstov - nukite. Taktiež možno útok na oči iba naznačiť a tým sa vytvorí podvedomá obranná reakcia, ktorá sprístupní iné vitálne body na tele.Dokonca pri útoku na oči nie je nutné využiť spomínaný reflex, keďže oko ja aj bez toho mimoriadne citlivé a už slabé pichnutie prstami do očí spôsobí silné slzenie a pálenie. A keď nás súper nevidí, väčšinou nemôže bojovať. 

V bežnom živote sa okulokardiálny reflex využíva keď sa nám štikúta (odborne singultus).  Stačí si jemne pritlačiť prstami obe očné gule (viečka sú privreté). Táto metóda využíva „okulokardiálny reflex“, ktorý má spomaliť pulz a dýchanie. Tým sa upokojí rozdráždená bránica.

Okulokardiálny reflex (odborná definícia)

Trigemino-vago-sympatický reflex vyvolaný tlakom na bulbus. Prejaví sa spomalením činnosti srdca (bradykadria) i frekvencie dýchania, s prekordiálnou úzkosťou, niekedy aj s nauzeou a zvracaním.

 

aplikacia oculocardiac reflex

obr.: možná aplikácia 

Mechanizmus reflexu a jeho modulácia (lekárska terminológia)

Stimulácia ktorejkoľvek senzitívnej vetvy n. V vedie k aferentnému prenosu vzruchu cez ganglion Gasseri do senzitívneho jadra nervus trigeminus (nucleus sensorius nervi trigemini) v blízkosti spodiny 4. mozgovej komory (fossa rhomboidea). Odtiaľ krátke internunciálne (spojovacie) vlákna formatio reticularis sprostredkujú jeho prenos na eferentnú dráhu, vychádzajúcu z motorického jadra nervus vagus (n. X, nucleus dorsalis nervi vagi). Cestou n. X prebiehajú potom kardio‑ depresorické nervové vlákna končiace sa v myokarde (nervi retardantes) (obr. 1) [1,3]. Výsledky experimentálnych prác ukazujú, že reflexná odpoveď iniciovaná z nucleus spinalis nervi trigemini (pars caudalis) sa následne rozšíri do nucleus parabrachialis, rostrálnej ventro‑laterálnej oblasti predĺženej miechy, dorzálneho medulárneho retikulárneho poľa a do nucleus paratrigeminalis [1,3].Našli sa však rozdiely v uvádzanom reflexnom oblúku v závislosti od centrálneho alebo periférneho stimulu: periférne stimulovaný TCR je prepojený z nucleus spinalis nervi trigemini do nucleus Kölliker‑ Fusse (pontínne pneumotaktické centrum), pričom sa uvádza, že centrálna stimulácia TCR je vedená cez nucleus tractus solitarii do nucleus parabrachialis medialis [3]. Niektoré zo starších prác poukazujú na to, že periférna stimulácia (hlavne nervus ethmoidalis anterior v nosovej sliznici) vedie k súčasnej aktivácii parasympatiku aj sympatiku, vyúsťujúc do súčasnej sympatikom sprostredkovanej vazokonstrikcie aj parasympatikovej bradykardie. Pri centrálnej stimulácii TCR bola pozorovaná skôr profúzna aktivácia kardio‑ vagálnej vetvy a ľahká inhibícia sympatikového nervus cardiacus inferius [1].

 okulokardialny reflex

Obr. 1. Schematické znázornenie dráhy trigemino- kardiálneho reflexu. 
1 – nn. ciliares longi, 2 – nn. ciliares breves (n. oculomotorius NIII), 3 – nervus maxillaris (NV/ II) a jeho vetvy, 4 – nervus mandibularis (NV/ III) a jeho vetvy, 5 – ganglion ciliare, 6 – ganglion Gasseri, 7 – radix sensoria a nucleus sensorius NV, 8 – krátke internun ciálne vlákna formatio reticularis mozgového kmeňa, 9 – nucleus dorsalis nervi vagi (NX), 10 – kardio- depresorické vágové vlákna (nervi deccelerantes nervi vagi.

ZDROJ:

http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/trigemino-kardialny-reflex-a-jeho-variacie-41167?confirm_rules=1

http://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/13071-ked-nas-prepadne-stikutanie-pocas-jedla-nepite-ani-sa-nesmejte/

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).