Image

Pri pomenovávaní rôznych funkcionárov, trénerov, študentov a iných osôb spojených s bojovými umeniami v japončine prevládajú často nezhody, ako ich používať. Často sa využívajú nesprávne zaužívané, ale tolerované názvy, prípadne dohodnuté kompromisné riešenia. Tu sú niektoré:

Podľa skúseností rozdeľujeme členov klubu alebo organizácie na:

Kohai (後輩): Kohai označuje mladších alebo menej skúsených jednotlivcov. V hierarchii bojových umení sú to tí, ktorí začali študovať neskôr alebo majú nižší stupeň.

Senpai (先輩): Senpai označuje starších alebo skúsenejších jednotlivcov. Sú to tí, ktorí majú dlhšiu skúsenosť alebo vyšší stupeň a sú teda v hierarchii nad kohai. V niektorých smeroch sa ožnačujú ako senpai aj držitelia 2.danu. Ak nie sú učiteľmi, je to správne.

Sensei (先生): Sensei znamená učiteľa alebo majstra. Tento termín sa používa pre vedenie tréningov, učiteľov alebo iných skúsených jednotlivcov, ktorí poskytujú výučbu. I keď v skutočnosti sensei nie je viazaný na technický stupeň, zvyčajne sa ním nazýva držiteľ čierneho pásu, ak je učiteľom. V niektorých organizáciách sa nesprávne takto nazývajú až od 3.danu.

Sensei je čestný titul, ktorý spolu zdieľajú japončina, kórejčina a čínština. Doslovný preklad tohto výrazu znie „osoba narodená pred druhou“ alebo „ten, kto prišiel skôr“. V bežnej japončine slúži, priradený za menom osoby, na označenie učiteľa, inštruktora alebo majstra. Možno tak osloviť iného odborníka či uznávanú osobu medzi duchovnými, právnikmi, lekármi, politikmi či úradníkmi alebo vyjadriť úctu niekomu, kto dosiahol určitú úroveň majstrovstiev v niektorej umeleckej oblasti (výtvarník, spisovateľ, hudobník) alebo v oblasti bojových umení.

Otagai (お互い): Otagai znamená vzájomne alebo navzájom. V kontexte bojových umení sa často používa v spojení s "ni rei" (poklona), čo zdôrazňuje vzájomný rešpekt. Zjednodušene otagai môžeme v ponímaní bojového umenia chápať ako „spolužiak“ alebo „vrstovník“.

Okrem spomínaných, najvyššie postavení, najskúsenejší majstri môžu byť držiteľmi učiteľských titulov SHO‐GO, čo je systém učiteľských titulov vytvorený Dai‐Nippon Butoku‐kai (Veľká japonská spoločnosť bojových cností založená v roku 1895 v Kjóte). Pozostáva z troch hodností: Renshi, Kyoshi a Hanshi (najvyššia).

Renshi (錬士): Renshi je titul, ktorý označuje pokročilého učiteľa alebo inštruktora. Je to medzikrok medzi sensei a kyoshi.

Kyoshi (教士): Kyoshi je titul, ktorý označuje vysoko kvalifikovaného učiteľa alebo inštruktora. Títo jednotlivci majú väčšinou vyššie stupne a rozsiahle skúsenosti.

Hanshi (範士): Hanshi je titul, ktorý sa obvykle udelený tým, ktorí majú vynikajúce schopnosti, skúsenosti a prispeli k rozvoju bojových umení.

Funkcionári organizácií, národných vetiev a klubov sa nazývajú nasledovne:

Pojmy ako kancho, kaicho, kyokucho a shibucho môžu mať viacero významov v rôznych kontextoch a v závislosti od konkrétneho bojového umenia alebo organizácie. Tu sú ich možné významy:

Kancho (館長): Termín "kancho" sa často používa na označenie vedúceho alebo prezidenta organizácie bojových umení. Obvykle je to osoba, ktorá má celkovú autoritu a zodpovednosť za riadenie a správu.

Kaicho (会長): "Kaicho" označuje predsedu alebo prezidenta asociácie, združenia alebo federácie, niekedy aj v kontexte bojových umení. Tento termín sa však môže používať v rôznych oblastiach, nielen v bojových umeniach.

Kyokucho (極長): môže mať viacero významov v závislosti od kontextu, ale obvykle sa prekladá ako "predstavený oblasti" alebo "vedúci oblasti." Je to termín, ktorý sa často používa v kontexte organizácií alebo združení, a označuje osobu zodpovednú za určitú oblasť, sektor alebo jednotku. V tomto prípade by mohol byť význam v bojových umeniach spojený s osobou zodpovednou za riadenie alebo organizovanie určitej oblasti alebo časti školy bojových umení, prípadne to môže byť predseda alebo prezident klubu.

Shibucho (支部長): "Shibucho" označuje vedúceho pobočky alebo vetvy v rámci organizácie bojových umení. Môže to byť osoba zodpovedná za riadenie a koordináciu činností v určitej oblasti alebo vetve, napríklad vedúci národný predstaviteľ niektorej línie karate.

Je dôležité si uvedomiť, že presný význam týchto pojmov môže byť ovplyvnený miestnymi tradíciami, školami bojových umení a konkrétnymi organizáciami

Medzi menej používané oslovenia patria:

Soke (宗家): Soke označuje hlavného majstra konkrétneho štýlu bojových umení. Je to osoba, ktorá má najvyššiu autoritu v rámci danej školy alebo štýlu.

V oblasti japonských tradičných umení sa používa ako synonymum s výrazom iemoto. Preto sa často používa na označenie „headmaster“ (alebo niekedy preložené ako „hlava rodiny“ alebo dokonca „veľmajster“.) Anglický preklad slova sōke ako „veľmajster“ nie je doslovným prekladom, ale používa sa z niektorých japonských zdrojov. Môže to znamenať toho, kto je vodcom akejkoľvek školy alebo majstrom štýlu, ale najčastejšie sa používa ako japonský titul najvyššej úrovne, ktorý odkazuje na jedinečného vodcu školy alebo štýlu bojového umenia. Termín sa však neobmedzuje len na žáner bojových umení.

Sōke sa niekedy mylne považuje za „zakladateľa štýlu“, pretože mnoho moderných sōke je prvou generáciou majstrov svojho umenia (shodai sōke), a teda sú aj sōke aj zakladateľmi. Nástupcovia shodai sōke sú však aj sami sōke. Sōke sú vo všeobecnosti považovaní za najvyššiu autoritu v rámci svojho umenia a majú konečnú právomoc a autoritu, pokiaľ ide o povyšovanie, učebné osnovy, doktríny a disciplinárne opatrenia. Sōke má oprávnenie vydať menkyo kaiden certifikát označujúci, že niekto ovláda všetky aspekty jeho štýlu.

Shidoin (指導員): Shidoin označuje inštruktora alebo trénera, ktorý má oprávnenie učiť a poskytovať výučbu.

Bushi (武士): Bushi je termín, ktorý sa histórickejšie používa pre samuraja alebo vojenského šľachtica v japonskom feudálnom období.

Shinobi (忍び): Shinobi je iný názov pre ninja. Shinobi boli historickí bojovníci známi pre svoje špionážne, sabotážne a skryté schopnosti.

Ninja (忍者): Ninja sú tradiční japonskí bojovníci, ktorí boli špecializovaní na taktiku skrytého boja, infiltrácie a guerillové vojenstvo.

Samurai (侍): Samurai boli aristokratická trieda vojenských šľachticov v japonskom feudálnom období. Boli známi svojou oddanosťou, disciplínou a výcvikom v bojových umeniach.

ZDROJE:

https://en.wikipedia.org/wiki/Senpai_and_k%C5%8Dhai

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sensei

http://www.shihankai.org/shogo.php

https://www.japan-karate.com/backno11.html

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).