Image

Ak nám v Kyusho jutsu nefunguje aktivácia niektorého vitálneho bodu, nič vážne sa nedeje. Ak nám však nefunguje poskytovanie prvej pomoci, môže nastať veľký problém.

Cieľom tohto článku nie je vysvetliť kompletné poskytovanie prvej pomoci v Kyusho jutsu, ale skôr poukázať na niektoré dôležité veci, na ktoré by sa mal zamerať každý, kto sa venuje umeniu využívania vitálnych bodov v bojových umeniach.

V tomto článku som pokusne použil nový spôsob písania. Červenou farbou sú vyznačené krátke vety, alebo otázky, nad ktorými sa má čitateľ zamyslieť, čo môže rozšíriť jeho vedomosti v závislosti od stupňa jeho poznania. Kurzívou (šikmé písmo) sú menej dôležité (väčšinou doplňujúce) informácie, ktoré môžete kľudne preskočiť.

Obnovenie správnej srdečnej činnosti.

Najčastejšie sa na rôznych ukážkach a seminároch stretávame s poskytovaním pomoci osobe, ktorá bola zasiahnutá KO technikou a stratila buď úplne alebo čiastočne vedomie.

V takom prípade osobe, ktorá leží na zemi, osoba, ktorá prvú pomoc poskytuje, najprv opatrne preloží nohy akoby do tureckého sedu. Sleduje pri tom, či sú nohy zablokované alebo stuhnuté, teda či sa nejedná skôr o neurologický vplyv ako problémy s obehom alebo dýchaním. Ďalej prekríži ruky a položí ich na hrudník. Následne drží zadnú časť hlavy osoby jednou rukou a druhá ruka sa posúva ku karotidovému sínusu, aby zistil pulz, pričom si prikladá hlavu k hlave zasiahnutej osoby a počúvam jeho dýchanie. Držiac ucho blízko nosa a úst postihnutého, zodvihne ich do vzpriamenej sediacej polohy. Potom často vidíme tzv. „plácanie“ po bodoch GB-20 a ďaľšie postupy, ako rôzne čarovanie okolo hlavy a prudké, akoby naznačovanie vyťahovania energie Čchi z oblasti bodov GB-20.

V poslednej dobe (konečne) mnoho ľudí, ktorí sa venujú Kyusho jutsu, tvrdia, že sa v Kyusho jutsu jedná väčšinou o útoky na nervové receptory, pletence, nekryté nervy a iné zraniteľné miesta, keďže čoraz viac bodov na ľudskom tele si spájajú s neurologickými a inými štruktúrami v tele a následnými reflexnými reakciami tela. Prvá otázka, ktorá mi pripadá na um, je: Ak udrieme na nejaké miesto na tele, o ktorom vieme, že vyvolá nejakú neurologickú odpoveď (napríklad reflexný oblúk), skutočne by sme mali čarovať okolo hlavy a mávať rukami?

Väčšina KO, pri ktorých zasiahnutá osoba upadá do bezvedomia (alebo sa dostáva do stavu blízkemu bezvedomiu), sa deje po úderoch na rôzne body na hlave, kedy sa zasahujú rôzne vetvy trojklanného nervu (nervus trigeminus). Stimuláciou ktorejkoľvek z troch vetiev trojklanného nervu možno ovládať rytmus srdca. (Body ako TW.17, Mental nerve, atď.)

Nazývame to Trigemino-kardiálny reflex. Ten sa rozdeľuje na:

  1. Oftalmo-kardiálny reflex alebo okulokardiálny reflex (OCR)
  2. Maxillo-kardiálny reflex
  3. Mandibulo-kardiálny reflex

Mechanizmus reflexu a jeho modulácia

Stimulácia ktorejkoľvek senzitívnej vetvy trojklanného nervu (n. V) vedie k aferentnému prenosu vzruchu cez ganglion Gasseri do senzitívneho jadra nervus trigeminus (nucleus sensorius nervi trigemini) v blízkosti spodiny 4. mozgovej komory (fossa rhomboidea). Odtiaľ krátke internunciálne (spojovacie) vlákna formatio reticularis sprostredkujú jeho prenos na eferentnú dráhu, vychádzajúcu z motorického jadra nervus vagus (n. X, nucleus dorsalis nervi vagi). Cestou blúdivého nervu (nervus vagus, n. X) prebiehajú potom kardio-depresorické nervové vlákna končiace sa v myokarde (nervi retardantes)

Využitie v Kyusho jutsu

Z vyššie uvedeného vyplýva, že údery na body (alebo ich stimulácia), ktoré sú spojené s trojklaným nervom (napríklad tzv. Mental nerve na brade, body nad okom a pod okom, bod za uchom TW.17), vyvolajú autonómny reflexnú odpoveď zvyčajne znížením srdcového rytmu a krvného tlaku, čo môže viesť až k bradykardii, arytmii, pre-synkope (stav pred odpadnutím) až synkope (strata vedomia). Podobný reflex (tzv. okulokardiálny) spôsobí silný tlak na očné gule alebo úder hrotmi prstov (nukite).

Podobné to je aj pri zasiahnutí bodu ST-9, kedy je srdcová činnosť rovnako utlmená. Jedná sa o tzv. baroreflex.

Baroreflex patrí medzi reflexy sprostredkované autonómnym nervovým systémom, tzn. sympatikom a parasympatikom. Pomáha udržiavať krvný tlak v normálnych medziach pri bežných situáciách každodenného života. Pracuje na princípe negatívnej spätnej väzby. Ak baroreceptory zaznamenajú zvýšenie krvného tlaku, zvýši sa frekvencia vzruchov, ktoré odchádzajú do vazomotorického centra v predĺženej mieche. Deje sa tak pomocou aferentných nervových vlákien. Baroreceptory v karotickom sínusu sú inervované n. glossopharygeus, v aortálnom oblúku je to n.vagus. Signály sú integrované v mieste zvanom nucleus tractus solitarii, to aktivuje kaudálnu ventrolaterálnu miechu (CVLM). Potom je inhibovaná rostrálna ventrolaterálna miecha (RVLM), ide v postate o inhibíciu sympatiku. Súčasne je aktivované nucleus ambiguus, jadro n.vagus, ktorý predstavuje parasympatikový systém. Inhibícia sympatiku a aktivácia parasympatiku vedie k vazodilatácii, zníženiu frekvencie srdcových sťahov a menšiemu minutovému srdcovému objemu. Výsledkom je nižší krvný tlak.

Zvyčajne sa zasiahnutá osoba približne do 1 minúty spontánne zotaví. (Zatiaľ je možné čarovať okolo hlavy a „vyťahovať nekvalitnú čchi“)

V tomto prípade sa s formou poskytovania prvej pomoci, ktorú v niektorých organizáciách nazývajú aj „Revitalizácia srdca“, dá súhlasiť. Úľavová poloha v polosede sa využíva aj v reálnom živote pri infarkte myokardu a srdcových problémoch.

Pozor: V určitých prípadoch môže dôjsť k arytmii a tá môže byť smrteľná. Vtedy je nutné mať šťastie na rýchly lekársky zásah alebo defibrilátor AED.

"Automatizovaný externý defibrilátor (AED):

Ak sa vyskytne porucha srdcovej činnosti nazývaná komorová fibrilácia, srdce prestáva plniť svoju funkciu a krvný obeh sa zastavuje. Postihnutá osoba stráca vedomie a bez pomoci zomrie. Komorovú fibriláciu je možné ukončiť elektrickým výbojom, tzv. defibriláciou. Po defibrilácii môže srdce opäť normálne pracovať. V rámci prvej pomoci môžu aj laici vykonať defibrilačný výboj pomocou prístroja nazývaného automatizovaný externý defibrilátor. Jeho obsluha je jednoduchá a bezpečná. Po aktivácii prístroj poskytuje hlasové inštrukcie na usmernenie zachranára. Aj pri použití defibrilátora je dôležité dodržiavať základný postup!"

Treba mať na pamäti, že nie všetky KO musia byť vyvolané vyššie popísanými faktormi.

Obnovenie normálnej funkcie dýchania

Druhým častým následkom úderov na vitálne body, je zástava dýchania (tzv.“vyrazený dych“) spôsobená, kŕčom dýchacích svalov.

Vyrazený dych je laický výraz pre kŕč dýchacích svalov. Pri prudkom náraze spredu alebo zozadu do strednej časti hrudníka dochádza k reflexnému stiahnutiu bránice. Postihnutý sa snaží nadýchnuť, no niekoľko sekúnd sa mu to nedarí. Nikdy však vyrazený dych nie je taký vážny, aby sa človek zadusil. Keď začína ísť do tuhého, telo sa naštartuje samo a kŕč povolí.

Pacientovi najviac pomôžete tak, že ho upokojíte. Pri vyrazenom dychu totiž človek neraz chytá paniku. Najmä malé deti bývajú v šoku, zmätené, vystrašené. Preto postihnutému treba vysvetliť, že o nič vážne nejde, že to prejde samé. Návrat do normálu urýchlite tým, že zraneného usadíte do predklonu a premasírujete mu bránicu alebo stlačíte nadbruško.

Aby sme celý proces pochopili, je dobré sa bližšie zoznámiť, o čo tu presne ide. Bránicu riadi jeden zaujímavý nerv, konkrétne phrenický (frenický).

Phrenický nerv je miešaný motoricko-senzorický nerv, ktorý vychádza zo spinálnych nervov C3-C5 v krku. Nerv je dôležitý pre dýchanie, pretože poskytuje výhradnú motorickú kontrolu bránice, primárneho svala dýchania. U ľudí sú pravý a ľavý phrenický nerv hlavne zásobované spinálnym nervom C4, ale existuje aj príspevok zo spinálnych nervov C3 a C5. Z miesta svojho pôvodu v krku nerv zostupuje do hrudníka, prechádza medzi srdcom a pľúcami smerom k bránici.

Okrem motorických vlákien obsahuje phrenický nerv aj senzorické vlákna, ktoré prijímajú signály z centrálnej šľachy bránice a mediastinálnej pľúcnej blany, ako aj niektoré sympatické nervové vlákna. Hoci nerv dostáva príspevky z nervových koreňov krčného (cervikálneho) a ramenného (brachiálneho) pletenca, zvyčajne sa považuje za samostatný od oboch pletencov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj údery do oblasti krku môžu spôsobiť poruchu dýchania. Predpokladá sa, že radiálny nerv, ktorý vchádza do rovnakého nervového pletenca, ako phrenický nerv, môže mať naň určitý vplyv a tým pádom aj na dýchanie. 

Niektoré zdroje popisujú, že pravý phrenický nerv inervuje žlčník, iné zdroje takúto informáciu nespomínajú. Pravý phrenický nerv môže tiež zásobovať kapsulu pečene.

Je viacero miest, kam môžeme v Kyusho jutsu útočiť, aby sme spôsobili problémy s dýchaním.

Pri poskytovaní prvej pomoci v niektorých organizáciách Kyusho jutsu sa za názvom „revitalizácia pľúc“ vykonáva manéver, pri ktorom sa oboma rukami udiera na bránicu v oblasti spodných rebier. Ja sa skôr prikláňam k pomenovaniu „Obnovenie normálnej funkcie dýchania“.

Útoky na cievny sytém

Samotná „Biblia karate“ Bubishi popisuje niekoľko bodov na ľudskom tele, ktoré sú spojené s cievnym systémom. Uvádza, že:“ Smrť počas jedného dňa nastane po silnom údere na cievnej spojnici v lakťovej jamke (a. anastomotica), na stehennú tepnu medzi semimembránový a semitendinosný sval a vnútorný kondyl holennej kosti (LR/LIV 8, do transversnej perineálnej artérie – u mužov medzi a a vačkom (CV 1), na brachiálnej artérii (TE/TH 11) alebo na prednej ethmodiálnej artérii, prípadne na hlavový (kraniálny) nerv čelnej fontanely (GV 22).“

Keď sa lepšie pozrieme na časť, ktorá sa nazýva „Dotyky oneskorenej smrti“, môžeme nadobudnúť tušenie, že pravdepodobne pri tých úderoch a špeciálnych hmatoch dochádza k poškodeniu vnútornej vrstvy žíl a ciev.

Úder do cievy alebo žily môže spôsobiť poškodenie ich vnútornej vrstvy a vytvorenie krvnej zrazeniny. Táto zrazenina môže narastať postupne a zúžiť priesvit cievy, čo vedie k obmedzeniu prietoku krvi a potenciálne k nedokrveniu postihnutého orgánu alebo tkaniva. V niektorých prípadoch sa krvná zrazenina môže uvoľniť a stáva sa embolom, ktorý môže upchať menšie cievy a spôsobiť nedostatočné prekrvenie v iných oblastiach, prípadne aj smrť.

Je dôležité venovať pozornosť úrazom ciev a žíl a vyhľadať odbornú starostlivosť, ak sa vyskytnú príznaky ako silná bolesť, opuchy, zmena farby alebo teploty postihnutého miesta, alebo ak je narušený pulz či prúdenie krvi. Včasná diagnóza a liečba môžu pomôcť minimalizovať riziko komplikácií a zlepšiť prognózu.

Čiže, trombus je krvná zrazenina, ktorá cievu uzatvára v mieste svojho vzniku. Embolus je útvar, unášaný krvným riečiskom, ktorý upchá cievu s menším priesvitom, aký je sám.

Príznaky trombózy sú špecifické pre postihnuté orgány a úseky cievneho riečišťa. Dôsledkom artériovej (tepennej) trombózy je spravidla nedokrvenie orgánu. V prípade postihnutia končatiny je bledá, prípadne cyanotická (fialovo sfarbená), chladná, spravidla silno bolí a nedá sa na nej nahmatať pulz. Uzatvorenie prítoku krvi do časti mozgu spôsobuje často katastrofickú cievnu mozgovú príhodu s poruchami vnímania až bezvedomím, prípadne ochrnutím časti tela, nezriedka náhlym úmrtím. Uzatvorenie koronárnej tepny srdca spôsobuje infarkt myokardu so špecifickými príznakmi. Uzáver obličkovej tepny môže spôsobiť zlyhanie obličky, sietnicovej tepny slepotu oka atď. Väčšinou miernejšie príznaky má postihnutie brušných orgánov, ktoré bývajú zásobené krvou z viacerých artérii. Venózna (žilová) trombóza spravidla vedie k opuchu postihnutej končatiny, ktorý sa niekedy zistí len porovnaním jej hrúbky so zdravou končatinou. Bolesť býva väčšinou miernejšia. Trombóza vnútorných orgánov býva oveľa nenápadnejšia. Spoločným rizikom trombózy veľkých žíl je hrozba pľúcnej embólie so špecifickými príznakmi.

Odhaduje sa, že v USA je ročne pľúcna embólia (PE) príčinou smrti u viac ako 300 000 pacientov a na základe výsledkov z epidemiologického modelu vychádzajúceho zo šiestich európskych krajín s populáciou 454,4 milióna obyvateľov bola ročne PE príčinou smrti u viac ako 370 000 pacientov. Z údajov tohto epidemiologického modelu ďalej vyplýva, že 34 % pacientov zomrelo náhle v priebehu niekoľkých hodín od začiatku príhody, teda skôr ako bola PE diagnostikovaná alebo sa prejavil efekt podanej liečby.

Rizikové môžu byť aj údery na karotický sínus, v bode ST-9, kde v dnešnej dobe už aj mladší ľudia majú usadeniny, ktoré sa úderom môžu uvoľniť a putovať krvným riečiskom až do mozgu, kde môžu spôsobiť mozgovú príhodu.

Vo všeobecnosti sú tieto body najnebezpečnejšie, nedajú sa na tréningu nacvičovať a prvá pomoc sa bez lekárskeho zásahu nezaobíde.

V minulosti, v Číne, na Okinawe, v Indii, keď ešte neboli medicínske poznatky na dnešnej úrovni, ani nebolo lekárske prístrojové vybavenie, sa podobné zranenia po boji neraz končili smrťou, ktorá nenastala ihneď a preto ju nazývali tzv. oneskorenou smrťou.

Pozor na poranenia vnútorných orgánov

Podobným prípadom, len s iným mechanizmom príčiny, je aj krvácanie do brušnej dutiny.

Vnútrobrušné krvácanie je život ohrozujúci stav, pretože krvácanie spôsobuje zhoršené zásobovanie orgánov krvou, kyslíkom a živinami, čo môže viesť k šoku a smrti.

Niekedy krv z poranených orgánov nemusí vytekať do brušnej dutiny okamžite, ale pacient môže istý čas krvácať do puzdra orgánu (to sa typicky stáva napríklad pri slezine, pečeni alebo obličkách) a až po niekoľkých hodinách alebo dňoch puzdro praskne a masívne vykrváca do brušnej dutiny.

Poranenie pečene je druhou najčastejšou príčinou hemoperitonea - vnútorného krvácania do brušnej dutiny. Pečeň je (spolu so slezinou) najčastejšie poraneným orgánom brušnej dutiny.

Dvojitá (dvojdobá) ruptúra sleziny je stav, keď po prvotnom poranení dochádza ku krvácaniu pod puzdro sleziny a pacient v tomto čase nemusí mať žiadne zjavné príznaky.

Až po niekoľkých desiatkach hodín (aj 2 -3 dňoch) slezina praskne a krv sa vyleje do brušnej dutiny, čo môže viesť k šoku a smrti.

Z tohto dôvodu je potrebné byť pri úrazoch veľmi opatrný a pacienta dôkladne vyšetriť, napríklad ultrazvukom alebo počítačovou tomografiou (CT), aby sa včas zachytilo možné poškodenie vnútorných orgánov a vnútrobrušné krvácanie a predišlo sa tak vážnym komplikáciám.

Je dôležité si uvedomiť, že v minulosti, pred pár storočiami v Číne, keď majster bojových umení niekde horách pri boji bez pravidiel utrpel takéto poranenie, dostupnosť lekárskej pomoci, prístrojové vybavenie a vzdialenosť, ktorú bolo treba prekonať na ceste k liečiteľovi, mohli mať veľký dopad na jeho šance na prežitie.

V minulosti bola dostupnosť lekárskej pomoci obmedzená a prístrojové vybavenie na diagnostiku a liečbu vnútorných poranení neexistovalo. Rovnako bola vzdialenosť medzi miestom úrazu a odborníkom alebo liečiteľom v mnohých prípadoch pomerne veľká. Tieto faktory by mohli mať negatívny vplyv na rýchlosť a účinnosť liečby.

Obr.: Štúdia útokov na cievy, vitálne body a orgány (Autor: Pan Maorong)

V prípade dvojitej ruptúry sleziny, keď krvácanie do puzdra sleziny nie je okamžite zjavné a prasknutie puzdra a masívne krvácanie do brušnej dutiny nastáva až po niekoľkých hodinách alebo dňoch, je možné, že zasiahnutý bojovník v čase po boji nemal žiadne zjavné príznaky. To mohlo spôsobiť oneskorenú diagnostiku a zákrok, čo mohlo viesť v prevažnej väčšine prípadov k smrti. Aj dnes sa stávajú prípady so smutným koncom, keď bol úder alebo pád pri športe nesprávne vyhodnotený a došlo k úrazu niektorého zo spomínaných orgánov a následnému vykrvácaniu do brušnej dutiny. Práve takto mohli vznikať teórie o tzv. "oneskorenej smrti".

Obr.: Bunkai kata Kururunfa - ushiro empi uchi do oblasti spodných rebier a pečene (príp. sleziny pri opačnom garde)

 

Z najnovších lekárskych textov: Pri polytraumách najčastejšie dochádza k abdominálnemu krvácaniu z parenchýmových orgánov, ktoré je spôsobené tupým poranením. Vo väčšine prípadov ide o poranenie a následné krvácanie sleziny, pečene a obličiek.

Poranenia sleziny pripadajú na každé tretie poranenie brucha, čím sa slezina stáva najčastejšie poraneným parenchýmovým orgánom. Mortalita spojená s týmito poraneniami dosahuje 7 %.

Poranenie pečene je prítomné až v 38 % tupých abdominálnych poranení. V každom druhom prípade hemoperitonea je príčinou práve krvácanie z pečene. Krvácanie rozlišujeme podľa pôvodu na tepnové a žilné a ďalej na krvácanie do peritoneálnej dutiny a do žlčových ciest.

Obr.: rozsiahla ruptúra pečene

Je dôležité mať na pamäti, že Kyusho techniky, vrátane obnovenia správnej činnosti srdca, majú svoje korene v tradičných bojových umeniach a nie sú vedecky potvrdené ako účinné metódy zdravotníckej starostlivosti. Ak sa stretnete so situáciou, kde je potrebné poskytnúť prvú pomoc alebo reagovať na zdravotnú situáciu, je vždy najlepšie vyhľadať odbornú lekársku pomoc a riadiť sa overenými postupmi CPR (kardiopulmonálna resuscitácia) a príslušnými zásadami poskytovania prvotnej pomoci.

Celkovo je bol tento článok zameraný na poukázanie na dôležitosť prvej pomoci pri využívaní vitálnych bodov v bojových umeniach a upozornenie na potenciálne riziká spojené s týmto typom aktivít, ponúknuť určité základné informácie, o ktoré sa môžete oprieť pri vlastnom štúdiu Kyusho jutsu. Úmyselne som pri niektorých bodoch uviedol iba ich polohu bez názvu, keďže pri poskytovaní prvej pomoci v prvých dvoch (najčastejších) prípadoch sa vykonáva oveľa viac činností, ale to je rozobrané v iných mojich článkoch, špeciálne zameraných na danú tématiku.  O tejto téme by sa dala napísať celá kniha. 

ZDROJE:

https://www.fsps.muni.cz

https://zdravie.pravda.sk

Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2020;41:543–603.

Cohen AT, Agnelli G, Anderson FA, et al. VTE Impact Assessment Group in Europe (VITAE). Venous thromboembolism (VTE) in Europe. The number of VTE events and associated morbidity and mortality. Thromb Haemost 2007;98:756–764

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).