Image

V umení útoku na vitálne body sa tento bod zvykne nazývať „Stomach 9“ (vitálny bod 9). Nachádza sa na bočnej strane krku pozdĺž krčnej tepny a zo strany hrtanového výčnelku. Presnejšie tam, kde je možné prstami nahmatať pulzovanie krčnej tepny. Presný zásah na toto miesto môže spôsobiť okamžitý knockout.

Lokalizácia tohto bodu do miesta kde sa nachádza tlakový receptor (baroreceptor) je dôvodom jeho extrémnej citlivosti. Stimulácia baroreceptora vyvoláva reflex sinus caroticus. Úlohou baroreceptorov v organizme je kontrolovať tlak krvi v tepnách a vysielať tieto informácie do centrálnej nervovej sústavy s cieľom kontrolovať priemerný tlak krvi v tepnách a činnosť samotného srdca.

 

Útok na tento bod oklame telo a presvedčí ho, že došlo k zmene krvného tlaku. Telo si myslí, že tlak je príliš vysoký a aby tomu zabránilo, dochádza k bradykardii (poklesu frekvencie srdečnej činnosti pod úroveň 60 úderov za minútu). Tým dochádza k poklesu tlaku krvi. Takýto rýchly pokles tlaku krvi vyvoláva bezvedomie alebo v niektorých prípadoch aj smrť. V skratke povedané, reflexy sú výsledkom reakcie nášho nervového systému na podnet (stimul).

{YouTube}Zp_v9LTgMHU{/YouTube}

Baroreceptory 

Baroreceptory sú mechanoreceptory, ktoré vysielajú signály o tlaku krvi do centra v predĺženej mieche. Nachádzajú sa na niekoľkých miestach, ale tie najdôležitejšie nájdeme v karotickom sínusu a v oblúku aorty. Za normálneho krvného tlaku vysielajú baroreceptory vzruchy len s nízkou frekvenciou. Keď sa začne tlak zvyšovať, štruktúry, v ktorých sú tieto receptory uložené, sa rozťahujú a to spôsobí depolarizáciu baroreceptorov. S vyšším tlakom sa teda zvyšuje aj vzruchovú aktivita.

Existuje rozmedzie, v ktorom baroreceptory reagujú na krvný tlak. Spodná hranica u karotického sínusu sa nachádza medzi 50-60 mm Hg, maximálna akcia nastáva okolo 180mmHg. U receptorov v oblúku aorty je rozmedzie posunuté o 30 mm Hg vyššie. Ak dôjde k zníženiu krvného tlaku pod 50 mm Hg, nedochádza už k žiadnej depolarizáciu a tým pádom sa netvorí vzruchy.

 

Ako funguje baroreflex?

Baroreflex patrí medzi reflexy sprostredkované autonómnym nervovým systémom, tzn. sympatikom a parasympatikom. Pomáha udržiavať krvný tlak v normálnych medziach pri bežných situáciách každodenného života. Pracuje na princípe negatívnej spätnej väzby. Ak baroreceptory zaznamenajú zvýšenie krvného tlaku, zvýši sa frekvencia vzruchov, ktoré odchádzajú do vazomotorického centra v predĺženej mieche. Deje sa tak pomocou aferentných nervových vlákien. Baroreceptory v karotickom sínusu sú inervované n. glossopharygeus, v aortálnom oblúku je to n.vagus. Signály sú integrované v mieste zvanom nucleus tractus solitarii, to aktivuje kaudálnu ventrolaterálnu miechu (CVLM). Potom je inhibovaná rostrálns ventrolaterálna miecha (RVLM), ide v postate o inhibíciu sympatiku. Súčasne je aktivované nucleus ambiguus, jadro n.vagus, ktorý predstavuje parasympatikový systém. Inhibícia sympatiku a aktivácia parasympatiku vedie k vazodilatácii, zníženiu frekvencie srdcových sťahov a menšiemu minutovému srdcovému objemu. Výsledkom je nižší krvný tlak.

 

Zdroj:

www.dojo.sk

http://sk.medlicker.com/581-baroreflex-co-to-je-a-ako-funguje

 

 

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).