Image

V Kyusho jutsu veľmi dobre známy trojklanný nerv (nervus trigeminus, n. V), je párový hlavový nerv (Nervi craniales), ktorý zaisťuje citlivosť tváre a priľahlých častí hlavy a inervuje žuvacie svaly. Je to najsilnejší hlavový nerv.

Trojklaný nerv vychádza z Varlovho mosta a prechádza po spodine mozgu. Do povrchových oblastí hlavy prichádza v spánkovej oblasti, kde sa rozširuje v uzline ganglion trigeminale.

Z nej sa potom delí na 3 hlavné vetvy:

- oftalmickú (nervus ophthalmicus) – vystupuje nad očnicou
- maxilárnu (nervus maxillaris) – vystupuje nad hornú čeľusť
- mandibulárnu (nervus mandibularis) – v dolnej čeľusti, vystupuje cez mimodráhový bod tzv."mental nerve"


Zaisťuje prenos všetkých vnemov z celej prednej časti hlavy – nielen povrchovej oblasti tváre, ale aj z vnútorných častí (dutina ústna alebo nosná), z prednej časti jazyka, z prednej polovice mozgových plen (obalov) a zo zubov. Ovláda tiež väčšinu žuvacích svalov.
Stimuláciou ktorejkoľvek z troch vetiev trojklanného nervu možno ovládať rytmus srdca. (Body ako TW.17, Mental nerve, atď.)
Okulokardiálny reflex je podskupinou Trigemino-kardiálneho reflexu. Ten sa rozdeľuje na:

1.    Oftalmo-kardiálny reflex alebo okulokardiálny reflex (OCR)
2.    Maxillo-kardiálny reflex
3.    Mandibulo-kardiálny reflex

Obr.1: Schématické znázornenie dráhy trigemino-kardiálneho reflexu. 1 – nn. ciliares longi, 2 – nn. ciliares breves (n. oculomotorius NIII), 3 – nervus maxillaris (NV/II) a jeho vetvy, 4 – nervus mandibularis (NV/III) a jeho vetvy, 5 – ganglion ciliare, 6 – ganglion Gasseri, 7 – radix sensoria a nucleus sensorius NV, 8 – krátke internun ciálne vlákna formatio reticularis mozgového kmeňa, 9 – nucleus dorsalis nervi vagi (NX), 10 – kardio-depresorické vágové vlákna (nervi deccelerantes nervi vagi).(zdroj: proLékaře.cz | 23.2.2023)

Trigeminokardiálny reflex (TCR) sa dnes považuje za autonómny (ovládajúci vnútorné orgány narozdiel od somatického, ovládajúceho svaly) reflex mozgového kmeňa a je definovaný ako 20% pokles SF (srdcovej frekvencie) a stredného arteriálneho tlaku (SaTK) v porovnaní so vstupnými hodnotami pred aplikáciou stimulu. 
Všeobecne sa v dostupnej literatúre za spomínaný reflex považuje akýkoľvek náhly pokles SF a SaTK nasledujúci po manipulácii s periférnym alebo centrálnym priebehom NV.
Fakt, že trojklaný nerv (nervus trigeminus, n. V) je komplikovaná nervová štruktúra, ktorá nám dosiaľ asi neodhalila všetky svoje úskalia a možnosti, dnes netreba nikomu pripomínať. Náhly vznik srdcovej arytmie (bradykardie až asystoly), arteriálnej hypotenzie, apney a gastrickej hypermotility ako následok manipulácie v oblasti nosovej sliznice bol prvýkrát popísaný Kratschmerom v roku 1870 u mačiek a zajacov (ako tzv. Kratschmerov fenomén je podkladom tzv. ponáracieho reflexu). V roku 1908 boli prvýkrát popísané podobné symptómy ako následok stimulácie okulárnych a periokulárnych štruktúr, inervovaných z prvej vetvy trojklaného nervu (NV/1, nervus opthalmicus) a označené ako tzv. okulo-kardiálny reflex (OCR, angl. oculo-cardiac reflex) Bernardom Aschnerom a Giussepem Dagninim. 
V súčasnosti je spomínaný (aj v učebniciach fyziológie) ako tzv. Aschnerov fenomén. 

Mechanizmus reflexu a jeho modulácia
Stimulácia ktorejkoľvek senzitívnej vetvy trojklanného nervu (n. V) vedie k aferentnému prenosu vzruchu cez ganglion Gasseri do senzitívneho jadra nervus trigeminus (nucleus sensorius nervi trigemini) v blízkosti spodiny 4. mozgovej komory (fossa rhomboidea). Odtiaľ krátke internunciálne (spojovacie) vlákna formatio reticularis sprostredkujú jeho prenos na eferentnú dráhu, vychádzajúcu z motorického jadra nervus vagus (n. X, nucleus dorsalis nervi vagi). Cestou blúdivého nervu (nervus vagus, n. X) prebiehajú potom kardio-depresorické nervové vlákna končiace sa v myokarde (nervi retardantes) (obr. 1) [1,3]. 

Využitie v Kyusho jutsu
Z vyššie uvedeného vyplýva, že údery na body (alebo ich stimulácia), ktoré sú spojené s trojklaným nervom (napríklad tzv. Mental nerve na brade, body nad okom a pod okom, bod za uchom TW.17), vyvolajú autonómny reflexnú odpoveď zvyčajne znížením srdcového rytmu a krvného tlaku, čo môže viesť až k bradykardii, arytmii, pre-synkope (stav pred odpadnutím) až synkope (strata vedomia). Podobný reflex (tzv. okulokardiálny) spôsobí silný tlak na očné gule alebo úder hrotmi prstov (nukite). 

Ak sa chcete dozvedieť viac, odporúčam:

Kyusho: Propriocepcia a reflexné reakcie

Princípy použitia vitálnych bodov

Dokko TW.17

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).