Image

V Kyusho jutsu veľmi dobre známy trojklanný nerv (nervus trigeminus, n. V), je párový hlavový nerv (Nervi craniales), ktorý zaisťuje citlivosť tváre a priľahlých častí hlavy a inervuje žuvacie svaly. Je to najsilnejší hlavový nerv.

Trojklaný nerv vychádza z Varlovho mosta a prechádza po spodine mozgu. Do povrchových oblastí hlavy prichádza v spánkovej oblasti, kde sa rozširuje v uzline ganglion trigeminale.

Z nej sa potom delí na 3 hlavné vetvy:

- oftalmickú (nervus ophthalmicus) – vystupuje nad očnicou
- maxilárnu (nervus maxillaris) – vystupuje nad hornú čeľusť
- mandibulárnu (nervus mandibularis) – v dolnej čeľusti, vystupuje cez mimodráhový bod tzv."mental nerve"


Zaisťuje prenos všetkých vnemov z celej prednej časti hlavy – nielen povrchovej oblasti tváre, ale aj z vnútorných častí (dutina ústna alebo nosná), z prednej časti jazyka, z prednej polovice mozgových plen (obalov) a zo zubov. Ovláda tiež väčšinu žuvacích svalov.
Stimuláciou ktorejkoľvek z troch vetiev trojklanného nervu možno ovládať rytmus srdca. (Body ako TW.17, Mental nerve, atď.)
Okulokardiálny reflex je podskupinou Trigemino-kardiálneho reflexu. Ten sa rozdeľuje na:

1.    Oftalmo-kardiálny reflex alebo okulokardiálny reflex (OCR)
2.    Maxillo-kardiálny reflex
3.    Mandibulo-kardiálny reflex

Obr.1: Schématické znázornenie dráhy trigemino-kardiálneho reflexu. 1 – nn. ciliares longi, 2 – nn. ciliares breves (n. oculomotorius NIII), 3 – nervus maxillaris (NV/II) a jeho vetvy, 4 – nervus mandibularis (NV/III) a jeho vetvy, 5 – ganglion ciliare, 6 – ganglion Gasseri, 7 – radix sensoria a nucleus sensorius NV, 8 – krátke internun ciálne vlákna formatio reticularis mozgového kmeňa, 9 – nucleus dorsalis nervi vagi (NX), 10 – kardio-depresorické vágové vlákna (nervi deccelerantes nervi vagi).(zdroj: proLékaře.cz | 23.2.2023)

Trigeminokardiálny reflex (TCR) sa dnes považuje za autonómny (ovládajúci vnútorné orgány narozdiel od somatického, ovládajúceho svaly) reflex mozgového kmeňa a je definovaný ako 20% pokles SF (srdcovej frekvencie) a stredného arteriálneho tlaku (SaTK) v porovnaní so vstupnými hodnotami pred aplikáciou stimulu. 
Všeobecne sa v dostupnej literatúre za spomínaný reflex považuje akýkoľvek náhly pokles SF a SaTK nasledujúci po manipulácii s periférnym alebo centrálnym priebehom NV.
Fakt, že trojklaný nerv (nervus trigeminus, n. V) je komplikovaná nervová štruktúra, ktorá nám dosiaľ asi neodhalila všetky svoje úskalia a možnosti, dnes netreba nikomu pripomínať. Náhly vznik srdcovej arytmie (bradykardie až asystoly), arteriálnej hypotenzie, apney a gastrickej hypermotility ako následok manipulácie v oblasti nosovej sliznice bol prvýkrát popísaný Kratschmerom v roku 1870 u mačiek a zajacov (ako tzv. Kratschmerov fenomén je podkladom tzv. ponáracieho reflexu). V roku 1908 boli prvýkrát popísané podobné symptómy ako následok stimulácie okulárnych a periokulárnych štruktúr, inervovaných z prvej vetvy trojklaného nervu (NV/1, nervus opthalmicus) a označené ako tzv. okulo-kardiálny reflex (OCR, angl. oculo-cardiac reflex) Bernardom Aschnerom a Giussepem Dagninim. 
V súčasnosti je spomínaný (aj v učebniciach fyziológie) ako tzv. Aschnerov fenomén. 

Mechanizmus reflexu a jeho modulácia
Stimulácia ktorejkoľvek senzitívnej vetvy trojklanného nervu (n. V) vedie k aferentnému prenosu vzruchu cez ganglion Gasseri do senzitívneho jadra nervus trigeminus (nucleus sensorius nervi trigemini) v blízkosti spodiny 4. mozgovej komory (fossa rhomboidea). Odtiaľ krátke internunciálne (spojovacie) vlákna formatio reticularis sprostredkujú jeho prenos na eferentnú dráhu, vychádzajúcu z motorického jadra nervus vagus (n. X, nucleus dorsalis nervi vagi). Cestou blúdivého nervu (nervus vagus, n. X) prebiehajú potom kardio-depresorické nervové vlákna končiace sa v myokarde (nervi retardantes) (obr. 1) [1,3]. 

Využitie v Kyusho jutsu
Z vyššie uvedeného vyplýva, že údery na body (alebo ich stimulácia), ktoré sú spojené s trojklaným nervom (napríklad tzv. Mental nerve na brade, body nad okom a pod okom, bod za uchom TW.17), vyvolajú autonómny reflexnú odpoveď zvyčajne znížením srdcového rytmu a krvného tlaku, čo môže viesť až k bradykardii, arytmii, pre-synkope (stav pred odpadnutím) až synkope (strata vedomia). Podobný reflex (tzv. okulokardiálny) spôsobí silný tlak na očné gule alebo úder hrotmi prstov (nukite). 

Body trojklanného nervu:
 • Oftalmická vetva trojklanného nervu CNV1
  • čelný nerv
   • Ex-HN 4 魚腰yú yāo
   • GB 14 陽白yáng bái
   • GB 13 本神běn shén
   • GB 15 頭臨(临)泣tóu lín qì
   • BL 2 攢竹zǎn zhú
   • BL 3 眉衝méi chōng
   • BL4 曲差qū chāi
  • slzný nerv
   • TE23 絲竹空sī zhú kōng
  • nazociliárny nerv
   • Ex-HN 3 印堂yín tang
   • BL 1 睛明jīng míng
   • Ex-HN 8 鼻通/上迎香bí tōng/shàng yíng xiāng
   • GV 25 素髎sù liáo
   • Ex-HN 9 內迎香nèi yíng xiāng
   • GV 26 人中shuǐ gōu/rén zhòng

obr.: trojklanný nerv - oftalmická vetva

obr.: Trojklanný nerv - oftalmická vetva

 • Maxilárna vetva trojklanného nervu CNV2
  • zygomatický nerv
   • Ex-HN 5 太陽tài yang
   • GB 1 瞳子髎tóng zǐ liáo
  • infraorbitálny nerv
   • ST 2 四白sì bái
   • ST 1 承泣chéng qì
   • Ex-HN 7 球後qiú hòu
   • LI 20 迎香yíng xiāng
   • LI 19 口禾髎hé liáo
   • GV 28 龈交yín jiāo
   • ST 3 巨髎jù liáo
   • GV 27 兑端duì duān

obr.: Trojklanný nerv - maxilárna vetva

obr.: Trojklanný nerv - maxilárna vetva

 • Mandibulárna vetva trojklanného nervu CNV3
  • hlboký spánkový nerv
   • GB 4 颔厭hàn yàn
   • GB 5 懸顱xuán lú
   • GB 6 懸厘xuán lí
   • GB 7 曲鬓qū bìn
  • bukálny nerv
   • ST 4 地倉dì cāng
  • mazeterický nerv
   • ST 7 下關xià guān
  • aurikulotemporálny nerv
   • GB 2 聽會tīng huì
  • jazykový nerv
   • Ex-HN 11 海泉hǎi quán
   • Ex-HN 12 金津jīn jīn
   • Ex-HN 13 玉液yù yè
  • Dolný alveolárny nerv
   • Ex-HN 17 俠承 漿jiá chéng jiāng
   • CV24 承 漿chéng jiāng

obr.: Trojklanný nerv - mandibulárna vetva

obr.: Trojklanný nerv - mandibulárna vetva

Ak sa chcete dozvedieť viac, odporúčam:

Kyusho: Propriocepcia a reflexné reakcie

Princípy použitia vitálnych bodov

Dokko TW.17

Zdroje:

1. Cheng XN. Chinese Acupuncture and Moxibustion, rev. ed. Beijing: Foreign Languages Press, 1999 
3. Hayhoe S. Acupuncture for episodic cluster headache: A trigeminal approachAcupunct Med. 2016;34(1):55–58 
4. Tian LF. A survey on acupuncture treatment of trigeminal neuralgiaJ Tradit Chin Med., 2010

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).