Image

Inervácia srdca sa týka siete nervov, ktoré sú zodpovedné za fungovanie srdca. Srdce je inervované sympatickými a parasympatickými vláknami z autonómnej vetvy periférneho nervového systému.

Sympatikus a parasympatikus by sa dal prirovnať k jangu a jinu – Na väčšinu orgánov pôsobí sympatikus a parasympatikus antagonisticky (protichodne). Napr. sympatikus zvyšuje výkon srdca, parasympatikus ho znižuje. Sympatikus zvyšuje teplotu tela, parasympatikus ju znižuje. Naopak parasympatikus zvyšuje sekréciu žliaz a pohyb tráviacej trubice a sympatikus zase pôsobí tlmivo.

Sieť nervov zásobujúcich srdce sa nazýva srdcový plexus. Prijíma signály z pravého a ľavého blúdivého nervu, ako aj signály zo sympatického kmeňa. Tie sú zodpovedné za ovplyvňovanie srdcovej frekvencie, srdcového výdaja a kontrakčných síl srdca.

Okrem bežnej funkcie sa tieto poznatky využívajú aj v kyusho jutsu, kde sa cielene zasahujú body na tele, ktoré sú vo vzťahu buď k parasympatiku (napríklad baroreceptory v bode ST.9), ktoré spôsobujú náhly pokles tlaku, mdloby až odpadnutie, alebo k sympatiku (napríklad vystupujúce nervy z krčnej chrbtice),  ale taktiež sprevádzajú veľmi často aj problémy s chrbticou, hlavne s krčnou a hrudnou.

Na to, aby sme pochopili mechanizmus, je potrebné si najprv povedať niečo o anatómii srdca:

 • Inervácia srdca je zabezpečovaná sympatickými a parasympatickými vláknami, ktoré tvoria kardiálny plexus. Parasympatická časť je tvorená pravým aj ľavým blúdivým nervom. Jej úlohou je znižovať tep, zmenšovať kontrakciu srdcového svalu a riadiť vazokonstrikciu ciev.

Sympatické nervové vlákna odstupujú zo spodnej časti krčnej chrbtice a z hornej časti hrudnej chrbtice. Tento fakt je dôležitý, zapamätajte si ho. Úlohou sympatika je zvyšovanie tepu, zvyšovanie kontrakcie svalu, tzv. "fight or flight" akcia, čiže aktívna odozva v prípade ohrozenia, ktorej dôsledkom je zrýchlenie činnosti srdca.

Pri blokádach určitých oblastí chrbtice môže dôjsť aj k podráždeniu sympatickej časti nervového systému srdca. V takých prípadoch mozog adekvátne zareaguje a prudko zvýši tlak a tep. Postihnutý jedinec však môže reagovať neprimerane, cíti sa ohrozený na živote, pretože v jeho tele sa spúšťa masívna stresová odozva bez viditeľnej stresovej situácie. Toto vedie k akútnemu vysokému krvnému tlaku, ktorý môže spôsobiť preťaženie ciev zásobujúcich mozog a spúšťa sa ochranný protokol v podobe lokálnych spazmov. Tie pripomínajú tetanické kŕče a postihnutý môže byť označený ako tetanik. Tento stav sa môže zhoršiť, ak nie je riešený adekvátne, t.j. odblokovaním, úpravou pohybových návykov a cieleným cvičením. V prípade, že sa problém prehĺbi, môže sa u postihnutého rozvinúť panická porucha a skutočná tetánia v dôsledku permanentného stresu. Stres zvyšuje hladinu kortizolu, čo môže brániť vstrebávaniu vápnika a viesť k tetanickým kŕčom.

I keď vyššie uvedený popis je skôr pre ľudí s problémami krčnej a hrudnej chrbtice, v kyusho jutsu tiež často spôosobujeme tlak na nervy, kedy dochádza k oklamaniu nervového systému, že sa niečo deje a vyvolávame tým reflexné reakcie v závislosti od bodu, ktorý stimulujeme. Uvádzam to pre lepšie pochopenie procesov v tele a zodpovedanie mnohých otázok, ktoré si praktikanti kyusho jutsu často kladú.

 

Ak je zdrojom blokovaná chrbtica, tak v sú za zvýšeným tlakom obvykle dve možné príčiny:

 • Buď je pôvodcom priamo blokáda hrudnej chrbtice v segmentoch Th1-Th4 a iritácia kardiálneho sympatika priamo platničkami alebo inými časťami chrbtice.
 • Alebo je blokovaná spodná časť krčnej chrbtice, hlavne segment C5-C6 a dráždené nervy, ktoré napájajú chrbticové extenzory. Najčastejšie je to svalový spazmus m. iliocostalis pri mediálnej hrane lopatky, ktorý potom spôsobuje útlak srdcového sympatika a produkciu symptómov.

Parasympatické časti srdcového plexu dostávajú signály iba z blúdivého nervu (nervus vagus), jinového kráľa parasympatika. Pregangliové vlákna, rozvetvené z pravého a ľavého blúdivého nervu, sa dostávajú do srdca.

Parasympatická inervácia je zodpovedná za:

 • zníženie srdcovej frekvencie
 • zníženie sily kontrakcie srdca
 • vazokonstrikcia (zúženie) koronárnych artérií

Konkrétne táto časť je z pohľadu kyusho jutsu oveľa zaujímavejšia, keďže sa ľahšie zasahuje s vyšším okamžitým účinkom, kedy dochádza k prudkému poklesu tlaku, srdcového rytmu, prípadne aj arytmiám.

V Kyusho jutsu veľmi dobre známy trojklanný nerv (nervus trigeminus, n. V), je párový hlavový nerv (Nervi craniales), ktorý zaisťuje citlivosť tváre a priľahlých častí hlavy a inervuje žuvacie svaly. Je to najsilnejší hlavový nerv.

Trojklaný nerv vychádza z Varlovho mosta a prechádza po spodine mozgu. Do povrchových oblastí hlavy prichádza v spánkovej oblasti, kde sa rozširuje v uzline ganglion trigeminale.

Stimuláciou ktorejkoľvek z troch vetiev trojklanného nervu možno ovládať rytmus srdca. (Body ako TW.17, Mental nerve, atď.)
Okulokardiálny reflex je podskupinou Trigemino-kardiálneho reflexu. Ten sa rozdeľuje na:

 1.    Oftalmo-kardiálny reflex alebo okulokardiálny reflex (OCR)
  2.    Maxillo-kardiálny reflex
  3.    Mandibulo-kardiálny reflex

Využitie v Kyusho jutsu
Z vyššie uvedeného vyplýva, že údery na body (alebo ich stimulácia), ktoré sú spojené s trojklaným nervom (napríklad tzv. Mental nerve na brade, body nad okom a pod okom, bod za uchom TW.17), vyvolajú autonómnu reflexnú odpoveď zvyčajne znížením srdcového rytmu a krvného tlaku, čo môže viesť až k bradykardii, arytmii, pre-synkope (stav pred odpadnutím) až synkope (strata vedomia). Podobný reflex (tzv. okulokardiálny) spôsobí silný tlak na očné gule alebo úder hrotmi prstov (nukite). 

Veľmi zaujímavým je bod ST.9 (Žalúdok 9). Lokalizácia tohto bodu do miesta, kde sa nachádza tlakový receptor (baroreceptor), je dôvodom jeho extrémnej citlivosti. Stimulácia baroreceptora vyvoláva reflex sinus caroticus. Úlohou baroreceptorov v organizme je kontrolovať tlak krvi v tepnách a vysielať tieto informácie do centrálnej nervovej sústavy s cieľom kontrolovať priemerný tlak krvi v tepnách a činnosť samotného srdca.

Útok na tento bod oklame telo a presvedčí ho, že došlo k zmene krvného tlaku. Telo si myslí, že tlak je príliš vysoký a aby tomu zabránilo, dochádza k bradykardii (poklesu frekvencie srdečnej činnosti pod úroveň 60 úderov za minútu). Tým dochádza k poklesu tlaku krvi. Takýto rýchly pokles tlaku krvi vyvoláva bezvedomie alebo v niektorých prípadoch aj smrť. Útoky na tento bod nájdeme v bunkai kata Gekisai Dai I./II., Saifa, Seipai a iných.

Ak vás zaujíma viac, odporúčam:

Kyusho: Trojklanný nerv a jeho využitie

Sonu (Sinus caroticus) ST.9

Hiryuran (očné gule)

Dokko TW.17

Princípy použitia vitálnych bodov

ZDROJE:

https://www.sciencedirect.com/

www.dojo.sk

http://sk.medlicker.com/581-baroreflex-co-to-je-a-ako-funguje

https://www.masaznaterapia.sk

https://www.kenhub.com/

 

 

 

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).